Chcete nosit své dítě a nevíte, kde začít?
Daniela Šmolíková: Praktický průvodce výběrem šátku na nošení dětí (eBook zdarma)
Stáhněte si zdarma náš eBook, který Vám poradí, jak vybrat šátek na nošení dětí.

Daniela Šmolíková - Poradenství k nošení dětí

**** GIVEAWAY ****

 

 

Pravidla soutěže o šátek na nošení dětí DIDYMOS Ada Ocean Tussah vel. 2

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Giveaway DIDYMOS Ada Ocean Tussah“ (dále jen „soutěž“) je Mgr. Daniela Šmolíková (www.didymos.cz) se sídlem U Jízdárny 999/18, 18400 Praha – Dolní Chabry,  IČ: 63924790 (dále jako „pořadatel“).

1.2 Tuto soutěž pořádá pořadatel z vlastní iniciativy a zcela nezávisle na společnosti Facebook a portálu www.facebook.com.

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 8. 5. 2017 12:00 hodin do 12. 5. 2017 23:59 hodin. Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na FB profilu „Didymos.cz - šátky na nošení dětí, nosítka a spousta inspirace“ (https://www.facebook.com/didymoscz/).

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník“), která je aktivním uživatelem Facebooku – tedy má na něm založen profil.

3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „výherce“). Každý účastník může v soutěži vyhrát pouze jednou.

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol pro Facebook se skládá ze třech částí, které zní: 

 

 4.2 Výherce bude vybrán pořadatelem soutěže. Pořadatel vybere 20 nejzajímavějších soutěžních příspěvků a z nich pak vylosuje výherce soutěže.

4.3 Každý účastník se může zúčastnit soutěže pouze s jedním soutěžním příspěvkem a může vyhrát jen jednou.

4.4 Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek splňuje podmínky Facebooku. Zejména nezpodobňuje násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn účastníka ze soutěže vyřadit.

4.6 Soutěžící odesláním soutěžního příspěvku souhlasí se zveřejněním soutěžního příspěvku na internetových stránkách pořadatele www.didymos.cz a na jeho oficiálním profilu na Facebooku.

5. Výhry, podmínky získání výher

5.1 Do soutěže byly vloženy výhry: 1x šátek na nošení dětí DIDYMOS Ada Ocean Tussah vel. 2 se stříbrnými kroužky na vázání nešitého RingSlingu.

5.2 Výherce vybere pořadatel podle bodu 4.2 těchto pravidel.

5.3 Výherce bude vyzván pořadatelem soukromou zprávou na Facebooku k doručení svých kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude pořadatel potřebovat na výběr vítězného příspěvku, nejdéle do 2 dnů po skončení soutěže.

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí pořadateli doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa pro doručení výhry, telefonní číslo pro uvedení na balíku). V případě žádosti je výherce povinen doručit pořadateli potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.

5.5 Pokud výherce nepošle pořadateli údaje pro zaslání výhry do 3 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5.6 Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno na Facebooku, jméno, příjmení a výherní příspěvek výherce na svém profilu na Facebooku a webových stránkách.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jméno na Facebooku, jméno a příjmení a pro případ, že se stane výhercem, také doručovací adresy, emailu a telefonu – výhradně pro účely organizace soutěže. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení soutěže. Účastník soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu pořadatele. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výhry nelze vyplatit v penězích ani není možné požadovat jiné plnění.

6.4 Soutěžící registrací do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

6.5 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 8. 5. 2017.